ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးၽွမ်ႉသင်မိူင်းၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးၽွမ်ႉသင်မိူင်းၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ တေယၢၼ်မိူဝ်းယဝ်ႉ မၼ်းမႃးသင် သဵင်ဢွၼ်ႇမၼ်းၵေႃႈပႃးတင်းၶေႃးၶူမ် ယူ......

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းမွၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမွၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉဢူၺ်…မၢၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမၢၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်......

တႅမ်ႈ / ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉV1: ၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉလႆႈယၢပ်ႇၸႂ် ယႃႇပေႁၵ်ႉၼႆၵေႃႈႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ၵႆႉၵႆႉမႃးလႅမ်းသွၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၺႃး ဢီႈသင်မႃးႁႄႉဝူင်ႈၵၢင်သ......

တႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉၼွင်ႉယိင်းၶဝ် ၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ပိူၼ်ႈမီးၸူႉၵူႊၵေႃႉ …ၵူႊၵေႃႉၵူႊၵေႃႉၼွင်ႉယိင်းၶဝ် ၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ပိူၼ်ႈမီးၸူႉၵ......

ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈ ပွႆး(郎恩豪摆)赶摆的小姑娘သဵင်လမ် - ၸၢႆးၶမ်းလႅင်ႊၶေႃႈၵႂၢမ်း - ၸၢႆးၶမ်းလႅင်ႊ၊ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ(ၵႂၢမ်းသိူဝ်ႇ )* ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈ ပွႆး …ပိူၼ်ႈၸွႆး ..ၶႂ်......