ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း

မွၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမွၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉဢူၺ်…
မၢၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမၢၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉဢူၺ် ဢူၺ်…
ပေႃးယၢမ်းႁၵ်ႉ ႁူႉတေပွင်ႇၸ်ႂ… ယူႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ ဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ
တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ် ၵမ်းမႂ်းမႃး ႁူႉတေပွင်ႇၸႂ် ယူႇ…
ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ်

ယႃႇဢဝ်ၽၢႆတတ်းၼမ်ႉလႆလႄႈ… သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း မၼ်းႁူႉၶႂ်ႈလႆ ဢိူဝ်ႈ… ယႃႇဢဝ်ၶွၵ်ႈ ၺွပ်းၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇၶင် လႄႈ ၼႃႈၾႃႉမၼ်း မၼ်းႁူႉၶႂ်ႈမိၼ် ဢိူဝ်ႈ ပေႃးယၢမ်းႁၵ်ႉ ႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်… ယူႇ… ဢမ်ႇလၢတ်ႈ ဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ် ၵမ်းမႂ်းမႃး ႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်… ယူႇ… ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ် ပေႃးယၢမ်းႁၵ်ႉ ႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်… ယူႇ… ဢမ်ႇလၢတ်ႈ ဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ် ၵမ်းမႂ်းမႃး ႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်… ယူႇ… ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ် မွၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမွၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉဢူၺ်… မၢၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမၢၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉ… ဢူၺ်…

标签: none

添加新评论