1 ၶတ်းၸ်ႂႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် ၸုမ်းမႄႈၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

2 ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅၵ်းႁၢႆ ၸုမ်းပေႃႈ/ မႄႈၼုမ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇယၢဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

3 တႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ထုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

4 မိူင်းတႆးႁၢင်ႈထီ ၸုမ်းမႄႈၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

5 တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸုမ်းၼၢင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

6 လုၵ်ႉတိၼ်ႇၶိၼ်းမႃးလႄႈၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး ၸဝ်ႈၼၢင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

7 ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

8 ၵေႃႉၼေတၢင်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

9 လွင်ႈယိၼ်ႇငႄႈတႆးႁႂ်းၶိုတ်းပၢၼ် ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၸၢႆးၶႃႈ

10 တူၵ်းသူးပိႊမႂ်ႇတႆး ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

11 မႂ်ႇသုင် ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

12 ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

13 ႁိုဝ်ပၼ်တ်တ်ႇသ်င်ၵွင်တႆး ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

14 ယႃႇႁူၼ်လင် ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း ၼေႁၢင်ႊ - ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း

15 ထိုင်ဢူၺ်းၵေႃသွၼ် ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း ၼေႁၢင်ႊ - ၼၢင်းလၢဝ်ၼုမ်ႇႁမ်

16 ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်တႆ请输入图片描述

标签: none

仅有一条评论

  1. 德宏新傣文

添加新评论