တႅမ်ႈ / ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

V1: ၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉလႆႈယၢပ်ႇၸႂ် ယႃႇပေႁၵ်ႉၼႆၵေႃႈႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ

  ၵႆႉၵႆႉမႃးလႅမ်းသွၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၺႃး ဢီႈသင်မႃးႁႄႉဝူင်ႈၵၢင်သွင်ႁႃး

V2: လိူၼ်မူၼ်းပူၼ်ႉၼၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃယဝ်ႈ ၶိင်ႇလိူၼ်လပ်းၼႆႉၵေႃႈတူၺ်းဢမ်ႇမီး

  တီႈပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းၵေႃႈသွၵ်ႈဢမ်ႇႁၼ်  ပၼ်ၸႂ်မဝ်းၸွမ်းဢမ်ႇႁၼ်သူလႆႈ

Cho: [ၼုမ်ႇဢိူၺ်း …မီးလႂ်…ၼုမ်ႇဢိူၺ်းတဵတ်ႇၸွမ်းဢူၵ်းၽႂ်

   ႁူဝ်ၸႂ်ၸွမ်းမွင်းႁႃသူၼႆႉ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈပႂ်ႉဢမ်ႇပႆႇထူပ်း
   ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉမီးဝႆႉၶႂ်ႈမွၵ်ႇၼႄမူတ်းဢိူဝ်ႈ]2

Solo:
V1: ၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉလႆႈယၢပ်ႇၸႂ် ယႃႇပေႁၵ်ႉၼႆၵေႃႈႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ

  ၵႆႉၵႆႉမႃးလႅမ်းသွၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၺႃး ဢီႈသင်မႃးႁႄႉဝူင်ႈၵၢင်သွင်ႁႃး

V2: လိူၼ်မူၼ်းပူၼ်ႉၼၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃယဝ်ႈ ၶိင်ႇလိူၼ်လပ်းၼႆႉၵေႃႈတူၺ်းဢမ်ႇမီး

  တီႈပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းၵေႃႈသွၵ်ႈဢမ်ႇႁၼ်  ပၼ်ၸႂ်မဝ်းၸွမ်းဢမ်ႇႁၼ်သူလႆႈ

Cho: [ၼုမ်ႇဢိူၺ်း …မီးလႂ်…ၼုမ်ႇဢိူၺ်းတဵတ်ႇၸွမ်းဢူၵ်းၽႂ်

   ႁူဝ်ၸႂ်ၸွမ်းမွင်းႁႃသူၼႆႉ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈပႂ်ႉဢမ်ႇပႆႇထူပ်း
   ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉမီးဝႆႉၶႂ်ႈမွၵ်ႇၼႄမူတ်းဢိူဝ်ႈ]2

   [ႁူဝ်ၸႂ်ၸွမ်းမွင်းႁႃသူၼႆႉ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈပႂ်ႉဢမ်ႇပႆႇထူပ်း
   ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉမီးဝႆႉၶႂ်ႈမွၵ်ႇၼႄမူတ်းဢိူဝ်ႈ]2

标签: none

添加新评论