ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးၽွမ်ႉသင်မိူင်း
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးၽွမ်ႉသင်မိူင်း
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ

တေယၢၼ်မိူဝ်းယဝ်ႉ မၼ်းမႃးသင် သဵင်ဢွၼ်ႇမၼ်းၵေႃႈပႃးတင်းၶေႃးၶူမ် ယူႇဢမ်ႇသိူဝ်း
ယၵ်ႉတူၺ်းၼႃႈဢွၼ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈသူတေယၢၼ်

ႁဵတ်းၸိူင်ႉယုမ်ႉၵေႃႈၼႂ်းၸႂ်ဢမ်ႇလီ ယိူၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉတႃၸိုမ်းမႃး
ၸူဝ်ႉၵႅပ်ႉၵမ်းၽွင်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် သမ်ႉၶိုၼ်းတေလႆႈယၢၼ် Good bye
မႂ်းလၢတ်ႈမွၵ်ႇ တႃႇတွပ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ ၸၢႆးပီႈလၢတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ဢူၵ်းၵပ်ႉၵႅၼ်ႇၶူမ်ၶေႃး…


သင်ဝႃႈယိင်းလဝ်းၼွင်ႉမိူဝ်းယၢၼ် ယႃႇပေလိုမ်းၼႃႉၵႂၢမ်းၸိူဝ်းဝၼ်းလင်
ၽၢတ်ႇၵႂႃႇလိပ်းၼႆႉႁူႉမၼ်းလႆႈယၢပ်ႇၸႂ် ၵူဝ်သူလိုမ်းႁဝ်းမိူဝ်းသဝ်းၵျေႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း

ၵေႃႉၸၢႆးႁၵ်ႉဢူၺ်းႁႂ်ႈမိူဝ်းယူႇလီ ပေႃးယၢမ်းတၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်းဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃး
မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉၶၢဝ်းယၢမ်းထိုင်မႃး ႁူႉၵႃႈတေလႆႈၽၢတ်ႇ
မတ်ႉၵေႃႈၵိုတ်းၸိူၵ်ႈလၢႆ ပွၵ်ႈၼႃႈၸင်ႇၵွႆႈၶိုၼ်းၶွႆႈထူပ်းၵၼ်ၼႃႈ Good bye ယႃႇပေလိုမ်း…
တေႃလွၵ်ႇၵေႃႈမီးဝၼ်းႁုၼ်ႈတေႃ ႁဝ်းၽၢတ်ႇၵေႃႈမီးဝၼ်းၶွႆႈယူႇၼႃႈ
ၼွင်ႉယႃႇႁႆႈယိူၼ်ႉဝႆႉႁၵ်ႉဢူၺ် ၸူဝ်ႈပႆႇယၢၼ်ၵမ်းၵႅပ်ႉဢွၼ်ႇၼႆႉ
ၶႂ်ႈႁၼ်တူၺ်းၼႃႈယုမ်ႉၼွင်ႉဢွၼ်ႇ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇဢူၺ်းယုမ်ႉမႃးႁိမ်းၸမ်လူး
လပ်းတႃဝႆႉယိင်းၼွင်ႉဢူၺ် ႁွမ်ပၼ်ၼၢင်းႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇမၢႆၵိုမ်း…

标签: none

添加新评论