တႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း
ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

ၼွင်ႉယိင်းၶဝ် ၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ပိူၼ်ႈမီးၸူႉၵူႊၵေႃႉ …ၵူႊၵေႃႉၵူႊၵေႃႉ
ၼွင်ႉယိင်းၶဝ် ၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ပိူၼ်ႈမီးၸူႉၵူႊၵေႃႉ …ၵူႊၵေႃႉၵူႊၵေႃႉ
ၵိုတ်းပီႈၼၢင်းသၢဝ်လူင်ၶဝ်ၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ

မိူဝ်းႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇၵေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႉ … ၼိုင်ႈၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁပ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်သူင်ႇ …ၸုတ်ႉ ..ၸုတ်ႉ ၸုတ်ႉ …ဢီးလူတီႈပိူၼ်ႈ
Cho: လွင်ႈတေၼႃႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇၶွႆပိူၼ်ႈႁႃႉ

   [ သၢဝ်ပႃႇႁဵဝ်ႈဢိူၺ်း / သၢဝ်းပၢႆယဝ်ႈဢိူၺ်း ] ပႆႇလႆႈၽူဝ်ႁႃႉ
   ပီႈၼၢင်းပီႈၼၢင်းသၢဝ်လူင်ဢိူၺ်း (ဢိူဝ်ႈ …သၢဝ်လူင်ဢိူၺ်း)3 
   ဢိူဝ်ႈ...ဝၢႆးၼႆႉမႃး ၵူဝ်လႆႈၼွၼ်းၵွမ်ႇတုမ်ၵူၺ်ႈၵူၺ်းဢိူဝ်ႈၼၢင်း 

Solo:
ၼွင်ႉယိင်းၶဝ် ၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ပိူၼ်ႈမီးၸူႉၵူႊၵေႃႉ …ၵူႊၵေႃႉၵူႊၵေႃႉ
ၼွင်ႉယိင်းၶဝ် ၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ပိူၼ်ႈမီးၸူႉၵူႊၵေႃႉ …ၵူႊၵေႃႉၵူႊၵေႃႉ
ၵိုတ်းပီႈၼၢင်းသၢဝ်လူင်ၶဝ်ၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ
မိူဝ်းႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇၵေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႉ … ၼိုင်ႈၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁပ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်သူင်ႇ …ၸုတ်ႉ ..ၸုတ်ႉ ၸုတ်ႉ …ဢီးလူတီႈပိူၼ်ႈ
Cho: လွင်ႈတေၼႃႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇၶွႆပိူၼ်ႈႁႃႉ

   [ သၢဝ်ပႃႇႁဵဝ်ႈဢိူၺ်း / သၢဝ်းပၢႆယဝ်ႈဢိူၺ်း ] ပႆႇလႆႈၽူဝ်ႁႃႉ
   ပီႈၼၢင်းပီႈၼၢင်းသၢဝ်လူင်ဢိူၺ်း (ဢိူဝ်ႈ …သၢဝ်လူင်ဢိူၺ်း)3 
   ဢိူဝ်ႈ...ဝၢႆးၼႆႉမႃး ၵူဝ်လႆႈၼွၼ်းၵွမ်ႇတုမ်ၵူၺ်ႈၵူၺ်းဢိူဝ်ႈၼၢင်း   

Solo 2:
Cho: လွင်ႈတေၼႃႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇၶွႆပိူၼ်ႈႁႃႉ

   [ သၢဝ်ပႃႇႁဵဝ်ႈဢိူၺ်း / သၢဝ်းပၢႆယဝ်ႈဢိူၺ်း ] ပႆႇလႆႈၽူဝ်ႁႃႉ
  ပီႈၼၢင်းပီႈၼၢင်းသၢဝ်လူင်ဢိူၺ်း (ဢိူဝ်ႈ …သၢဝ်လူင်ဢိူၺ်း)3 
  ဢိူဝ်ႈ...ဝၢႆးၼႆႉမႃး ၵူဝ်လႆႈၼွၼ်းၵွမ်ႇတုမ်ၵူၺ်ႈၵူၺ်းဢိူဝ်ႈၼၢင်း

标签: none

添加新评论