ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈ ပွႆး(郎恩豪摆)
赶摆的小姑娘

သဵင်လမ် - ၸၢႆးၶမ်းလႅင်ႊ

ၶေႃႈၵႂၢမ်း - ၸၢႆးၶမ်းလႅင်ႊ၊ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

(ၵႂၢမ်းသိူဝ်ႇ )* ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈ ပွႆး …ပိူၼ်ႈၸွႆး ..ၶႂ်ႈ ..လၢတ်ႈတေႃႇ ၵူႉသူဝ်ႇၼွင်ႉ …ႁွမ်းႁေႃႇၽႂ်လေႃး

V1: ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈပွႆး သၢႆသွႆးႁိူဝ်ႈဝႅၼ်သွင်ႇ   ယုမ်ႉတေႃႇၼႃႈၽူမ်ၵွင်ႇမီးငဝ်း

သဝ်းယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ပေႃးသမ်ႉပဵၼ်ၽုင်လေႃး ၽႂ်ၵေႃႈႁိမ်တူၺ်း ၸူမ်းဢုပ်ႇလေႃး

မၢၵ်ႇတႃမူၼ်းၵႅမ်ႈၶၢဝ်ၶွင်ႇ ၼင်ႇလိူၼ်မူၼ်ပိူင်းႁိူဝ်ႈလႅင်းသွင်ႇ

ပုင်ႇႁၢင်ႊတူၺ်းယဵမ်ႈၶၢဝ်ၼုမ်ႇ   တၢၼ်ႇႁၢင်ႊၸၢမ်ၶမ်း ၶွၼ်ႈၵီႊတုမ်ႇ

ၵူၼ်းလၢႆဢွၼ်ၸူမ်းတူၺ်းယဝ်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉလၵ်ႉဝႆႉၼႂ်းၸႂ်

ၸၢႆးလႆႈယွင်ႈသူတေႉလေႃး ….

V2: ၼၢင်းဢွၼ်ၶဝ်ႈပွႆး ပိူၼ်ႈၸွႆးၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇ ၵူႉသူဝ်ႇၼွင်ႉႁွမ်းႁေႃႇၽႂ်လေႃး

ႁူပ်ႉတေႃႇယူႇပၢင်ပွႆး ၵွႆးၶႂ်ႈယွၼ်းဢုပ်ႇတူၺ်း ၸွင်ႇၼွင်ႉတေၽွမ်ႉၸၢႆးယူႇႁိုဝ်?

မၢၵ်ႇတႃမႃးႁူပ်ႈၺႃးၵၼ်   ၼင်ႇသၢႆဝၼ်းပိူင်းၽႅပ်ႉလႅင်းသၼ်ႇ

ၽႅၼ်လိၼ်မိူင်းပေႃးလႅင်းပွင်ႇ   မွၵ်ႇၵုမ်ႈၵၢင်ၾႃႉပေႃးလႅင်းသွင်ႇ

ႁၵ်ႉထိုင်ၶွၼ်ၵိုမ်းၵိုမ်းယဝ်ႈ   တွင်းမၼ်ႈမၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းၸႂ်

ၸၢႆးႁၵ်ႉပႅင်းသူတေႉလေႃး ….

Cho: တေလႆႈမိူဝ်းၽၢတ်ႇယၢၼ်   ၸႂ်ၸၢႆးမိူၼ်တေၶၢတ်ႇယဝ်ႈ

မၢၵ်ႇတႃမူၼ်းၼွင်ႉႁၢင်ႊလီ ၸၢႆးပီႈဢမ်ႇၸၢင်ႊႁိုဝ်လိုမ်း

လၢႆပီႊမိူင်းၵေႃႈ ၸၢႆးတိုၼ်းတေပႂ်ႉမွင်း ..သူ …

         Music

V2: ၼၢင်းဢွၼ်ၶဝ်ႈပွႆး ပိူၼ်ႈၸွႆးၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇ ၵူႉသူဝ်ႇၼွင်ႉႁွမ်းႁေႃႇၽႂ်လေႃး

ႁူပ်ႉတေႃႇယူႇပၢင်ပွႆး ၵွႆးၶႂ်ႈယွၼ်းဢုပ်ႇတူၺ်း ၸွင်ႇၼွင်ႉတေၽွမ်ႉၸၢႆးယူႇႁိုဝ်?

မၢၵ်ႇတႃမႃးႁူပ်ႈၺႃးၵၼ်   ၼင်ႇသၢႆဝၼ်းပိူင်းၽႅပ်ႉလႅင်းသၼ်ႇ

ၽႅၼ်လိၼ်မိူင်းပေႃးလႅင်းပွင်ႇ   မွၵ်ႇၵုမ်ႈၵၢင်ၾႃႉပေႃးလႅင်းသွင်ႇ

ႁၵ်ႉထိုင်ၶွၼ်ၵိုမ်းၵိုမ်းယဝ်ႈ   တွင်းမၼ်ႈမၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းၸႂ်

ၸၢႆးႁၵ်ႉပႅင်းသူတေႉလေႃး ….

Cho: တေလႆႈမိူဝ်းၽၢတ်ႇယၢၼ်   ၸႂ်ၸၢႆးမိူၼ်တေၶၢတ်ႇယဝ်ႈ

မၢၵ်ႇတႃမူၼ်းၼွင်ႉႁၢင်ႊလီ ၸၢႆးပီႈဢမ်ႇၸၢင်ႊႁိုဝ်လိုမ်း

လၢႆပီႊမိူင်းၵေႃႈ ၸၢႆးတိုၼ်းတေပႂ်ႉမွင်း ..သူ …

标签: none

添加新评论