SaiAi 发布的文章

ความหมายของคำว่า ครูหมอ

คำว่า ครูหมอในภาษาไทยใหญ่ หมายถึงนักปราชญ์ผู้ที่รอบรู้ มีความชำนาญในศิลปวิชาการต่าง ๆ จนสามารถนำมาถ่ายทอด อบรม สั่งสอนให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังได้นำไปเป็นแบบอย่าง ยึดถือปฏิบัติ เป็นเครื่องประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพให้เกิดความสุข ความสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองต่อตนเองและสังคม ครอบครัวประเทศชาติสืบต่อไป

- 阅读剩余部分 -

语言文字是一座桥梁,一条纽带!用一个人能听懂的语言同他讲话,你触动的是他的大脑,用一个人的母语同他讲话,你触动的是他的心灵!

ภาษาเปรียบเสมือนสะพานหรือเชือกเส้นหนึ่ง ใช้ภาษาเดียวกันกับที่คนๆหนึ่งเข้าใจสื่อสาร สิ่งที่คุณสัมผัสได้คือ สมองของเขา ใช้ภาษาแม่ของคนๆหนึ่งสื่อสารเหมือนกับเขา สิ่งที่คุณสัมผัสได้คือ หัวใจของเขา 

星光傣欢迎您,我们的宗旨是:分享傣族音乐文化的点点滴滴!,网址是:www.shanmusic.cc 。我们致力于对傣族的音乐、文化进行整理和介绍,推动傣族音乐、文化的发展。
一个文化的传承与发展,需要无数个人的支持和爱护。我们星光傣သဵင်ၵွင်ႊတႆး 需要各位的鼎力支持,才能更好的推动傣族文化的不断前进。如果您有好的文章或者其他您认为有价值需要发布的内容,欢迎您给我们投稿。
我们的联系方式是:QQ:345970544 ; 微信:345970544 ; E-mail:345970544@qq.com