တႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉၼွင်ႉယိင်းၶဝ် ၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ပိူၼ်ႈမီးၸူႉၵူႊၵေႃႉ …ၵူႊၵေႃႉၵူႊၵေႃႉၼွင်ႉယိင်းၶဝ် ၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ပိူၼ်ႈမီးၸူႉၵ......

ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈ ပွႆး(郎恩豪摆)赶摆的小姑娘သဵင်လမ် - ၸၢႆးၶမ်းလႅင်ႊၶေႃႈၵႂၢမ်း - ၸၢႆးၶမ်းလႅင်ႊ၊ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ(ၵႂၢမ်းသိူဝ်ႇ )* ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈ ပွႆး …ပိူၼ်ႈၸွႆး ..ၶႂ်......

2018全德宏傣族德昂族泼水狂欢节活动日程如下:德宏.芒市地区:芒市泼水节,即将在4月11日至13日举办德宏.瑞丽地区:瑞丽泼水节,即将在4月13日至15日举办德宏.陇川地区:陇川泼水节,即将在4月10日至12日举办德宏.盈江地区:盈江泼水节,即将在4月10日至12日举办(备注:如有变动,请以实际为准)

သင်ႇထိုင်ၼွင်ႉမူဝ်ႁွမ်寄与少茉焕ႁွင်ႉ - ၸၢမ်ႇၶိူဝ်းတႆးမႂ်ႇ演唱:占合傣迈ၶႅင်းႁၢင်ႈ - ၸၢႆးလႅင海报:仔亮更多精彩请关注勐傣音乐我们分开的太久 我心爱的女孩时时思念着你我的心如何安放久别的爱人